2016-05-10

Zadania

 

Pogotowie Opiekuńcze  i Dom dla Dzieci "W Parku" realizują zadania systemu pieczy zastępczej, sprawowanej w formie instytucjonalnej, w szczególności w zakresie:

 1. Opieki nad dzieckiem i rodziną – objęcie opieką dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej,
 2. Objęcia opieką dzieci zaniedbanych środowiskowo oraz pracy z rodziną biologiczną tych dzieci,
 3. Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej i wychowania oraz zaspakajania ich niezbędnych potrzeb,
 4. Realizacji przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
 5. Zapewnienia dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 6. Zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 7. Podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
 8. Organizowania dla wychowanków Placówek odpowiednich form opieki w środowisku.

 

Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Gimnazjum Nr 16  realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

 

 1. Umożliwiają ciągłość kontynuowania nauki,
 2. Umożliwiają zdobywanie wiadomości i umiejętności szkolnych,
 3. Umożliwiają ukończenie szkoły oraz kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,
 4. Udzielają wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
 5. Pomagają w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych,
 6. Umożliwiają rozwój zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się